Политика за поверителност и защита на личните данни

 

В изпълнение на задълженията заложени в Регламент (ЕС) 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR) на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 и Закон за защита на личните данни, „Александров Лендскейп“ ЕООД, ЕИК: 202048063 /по-долу за краткост „Александров Лендскейп“ и/или „Ние“ и/или „Администратор“/ е приело настоящата Политика за поверителност и защита на лични данни.

I. Информация за Администратора на данните

„Александров Лендскейп“ ЕООД е дружество, регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 202048063, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. КРАСНО СЕЛО, бл. 42, вх. А, ет. 1, ап. 1, тел: 088 340 1955; e-mail: info@alandscape.bg.

В случай че имате въпроси относно защитата на лични данни, Вие можете по всяко време да се свържете с нас:

„Александров Лендскейп“ ЕООД
Адрес: гр. Пловдив, Околовръстен път, Логистичен парк Родопи
тел: 088 340 1955
e-mail: info@alandscape.bg

При обработване на лични данни, Ние следваме стриктно следните основните принципи, а именно:

законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
ограничение на целите на обработването;
съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
точност и актуалност на данните;
ограничение на съхранението с оглед на постигане на целите;
цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

II. Лични данни

С предоставяне на обратна връзка при запитване от Ваша страна на нашият сайт, събираме лични данни на една категория клиенти /субекти на данни/, които са физически лица, посетители на нашият сайт.

Описание на събираните и обработвани лични данни, може да бъде намерено по-долу. Когато съществува договорно или законово задължение, ние трябва да го спазим и да обработим личните Ви данни.

III. Цели, правно основание и срокове за съхранение

1. Общи положения

1.1. Цели

Данните, които събираме от и за Вас, използваме за целите на:

Промотиране на услугите и продуктите ни чрез изпращане на информация по запитване.

1.2. Правни основания

Правните основания, въз основа на които обработваме лични данни алтернативно са:

Изпълнение нормативни задължения;
Наличие на легитимен интерес;
Защита на Ваши жизненоважни интереси;
Вашето изрично, конкретно и недвусмислено съгласие изпращайки запитване чрез нашият сайт.

1.3. Срокове на съхранение

Ще запазим Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които сме ги събрали и описали в настоящата Политика.

2. Конкретни видове обработки на данни, правните основания и сроковете за съхранение са описани в таблицата по-долу, а именно: Обработването се извършва въз основа на наши нормативни задължения:

Тип Обработване Обработвани данни Правно основание Срок на обработването
Изпращане на запитване Име и email (ел. поща) Обработването се извършва въз основа на Вашето съгласие 12 месеца

 

IV. Споделяне на лични данни

Александров Лендскейп не предоставя лични данни на трети лица, освен когато се изисква нормативно.

Публични органи – предоставянето на лични данни в някои случаи е задължително, за да спазим наши законови изисквания и в тази връзка може да предоставим информация на:

публични и общински органи, министерства, НАП, НОИ, КЗК, КЗП, и други регулаторни органи и комисии.

 

V. Автоматизирано взимане на решения

Ние не използ ваме средства за автоматизирано взимане на решения и/или профилиране при осъществяване на дейността ни.

VI. Сигурност

Сигурността на данните, които сте ни поверили е много важна за нас. За осигуряване на адекватна защита на данните на своите клиенти, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в законодателството. В тази връзка Александров Лендскейп сме предприели мерки за защита на личните Ви данни от случайна загуба и нерегламентиран достъп, употреба, промяна или оповестяване. Част от приложените мерки са: Периодични обучения на персонала във връзка със защитата на лични данни.

VII. Прехвърляне на данни, извън рамките на ЕС

При осъществяване на дейността ни, не е възможно да предадем Вашите данни извън Европейският съюз.

VIII. Какви са Вашите права по отношение на личните данни?

Съгласно европейското и местно законодателство, в зависимост от правното основание, Вие имате следните права във връзка с личните Ви данни:

Право на достъп: Вие имате право да получите потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас, и ако това е така, да получите достъп до данните и до информация, свързана с тях, както и копие от тези данни, ако това е възможно;

Право на коригиране: Вие можете да изисквате от нас коригирането на неточни лични данни, свързани с Вас, допълването на непълни лични данни, свързани с Вас;

Право изтриването на лични данни (право „да бъдеш забравен“): имате право да поискате изтриване на личните Ви данни, но доколкото са налице основанията за това;

Ограничаване на обработването: Доколкото са изпълнени законовите условия, Вие можете да изисквате от нас ограничаване на обработването на лични данни, отнасящи се до Вас;

Право на възражение: Вие имате право, по всяко време и на основания, свързани с конкретния тип обработка, на възражение срещу обработване на лични данни на основание легитимен интерес.

Право на преносимост на данните: Ако обработваме лични данни на договорно основание или въз основа на Вашето съгласие, Вие може да изисквате предоставените от Вас лични данни да се получат от Вас в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и/или да ги предадем на друг администратор на лични данни;

Право на оттегляне на съгласието: В случай че обработваме лични данни на основание Вашето съгласие или изрично съгласие, Вие имате право да оттеглите съгласието си по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработените данни въз основа на съгласие, преди то да бъде оттеглено;

Право на жалба до надзорния орган – КЗЛД (София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2 или www.cpdp.bg).
Следва да имате предвид че не всички от посочените по-горе права са абсолютни и не винаги са приложими, като е възможно да има изключения. В отговор на отправено искане е необходимо да потвърдите Вашата самоличност и/или да предоставите допълнителна информация, която да помогне за по-доброто и пълно разбиране на Вашето искане.

IX. Как можете да упражните правата си?

Всяко едно от предвидените в закона права може да бъде упражнено чрез подаване на искане на упражняване на съответното право. Искания за упражняване на правата на субектите на лични данни могат да бъдат подадени алтернативно по някой от следните начини:

По електронен път на следния имейл адрес: info@alandscape.bg

Лично на следния адрес: гр. Пловдив, Околовръстен път, Логистичен парк Родопи

Данни за идентификация на субекта – име;

Контакти за обратна връзка – адрес, телефон, електронна поща;

Искане – описание на искането.

Александров Лендскейп предоставя информация относно действията, предприети във връзка с искане за упражняване на правата Ви, в срок от един месец от получаване на искането. При необходимост този срок може да бъде удължен с още един месец, като се взема предвид сложността и броя на исканията. Александров Лендскейп ще Ви информира за всяко такова удължаване в срок от един месец от получаване на искането, като посочва и причините за забавянето. Можем да поискаме предоставянето на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността Ви, когато са налице опасения във връзка със самоличността на физическото лице, което подава искане. Александров Лендскейп няма задължение да отговори на искане, в случай че не е в състояние да идентифицира субекта на данните. Когато искането е подадено с електронни средства, по възможност информацията се предоставя с електронни средства, освен ако не сте поискали нещо друго изрично, но при спазване изискванията на ЗЗЛД.

Актуализиране на политиката

Настоящата политика може да подлежи на изменение от страна на Александров Лендскейп, като последно е актуализирана на 21.03.2024 г. Всякакви бъдещи промени или допълнения на настоящата политика ще бъдат актуализирани надлежно.

0